การก่อสร้าง


ในการก่อสร้างของเราแต่ละโครงการ เราเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพโรงานและคลังสินค้า นอกจานี้ยังใช้วิศวกรที่มีประสบการณ์และทำงานอย่างมืออาชีพในการควบคุมงานให้ได้มาตรฐานตามที่บริษัทได้กำหนดไว้